Szczepienie dziecka przeciwko Covid – 19 a brak zgody jednego z rodziców

W ostatnim okresie niezwykle zapalną sprawą w wielu rodzinach stała się kwestia szczepień przeciwko koronawirusowi. Co zrobić, gdy rodzice dziecka mają różne stanowisko w tym zakresie? Czy prawo rodzinne reguluje również tego typu sprawy?

Gdy władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich może podejmować decyzje w zakresie zwykłych spraw życia codziennego. W sprawach istotnych dla dziecka (np. zmiana szkoły) rodzice powinni podejmować wspólne decyzje. Zdarzają się sytuację, gdy rodzice nie mogą się dogadać w pewnych kwestiach i zachodzi konieczność rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. Zainicjowanie takiego postępowania odbywa się poprzez złożenie wniosku w oparciu o art. 97 § 2 k.r.o. o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego.

Z tematem szczepień przeciwko koronawirusowi zmierzył się Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu rozstrzygając w dniu 2 listopada 2021 roku sprawę 13 – letniego chłopca. Z doniesień prasowych (aktualnie zarówno orzeczenie, jak i uzasadnienie nie zostało jeszcze opublikowane) wiemy, że dziecko wraz ze swoim ojcem udało się do punktu szczepień i po zakwalifikowaniu go przez lekarza, przyjęło pierwszą dawkę szczepienia. Matka, która nie miała wiedzy na ten temat, kategorycznie sprzeciwiła się przyjęciu przez małoletniego drugiej dawki, co znalazło swój finał w sądzie.

Z doniesień medialnych wiemy, że sąd po przesłuchaniu rodziców oraz wysłuchaniu małoletniego, przyznał rację matce małoletniego i odmówił wyrażenia zgody na zaszczepienie dziecka przeciwko Covid – 19. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd miał wskazać, że dziecko nie jest przekonane czy chce przyjąć kolejną dawkę, a jego opinia jest w tej sprawie ważna dla sądu, a dodatkowo szczepienie to nie jest w Polsce obowiązkowe.

Wydaje się, że jest to pierwsze tego typu rozstrzygnięcie w Polsce w związku ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi. Zaznaczyć jednak należy, że jest ono nieprawomocne i może zostać zmienione przez sąd drugiej instancji.